Eisteddfod Treuddyn

EisteddfodBwriad yr Eisteddfod yw llwyfannu digwyddiad diwylliannol, gan roi cyfle i nifer o blant ac oedolion berfformio o flaen cynulleidfa. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith mai ni yw’r unig Eisteddfod yn Sir y Fflint, ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu parhau cyhyd mewn ardal sydd mor agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
Llwyfannodd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn yr eisteddfod gyntaf yn y gyfres hon ym mis Tachwedd 1975 dan nawdd y prosiect Gwella Ansawdd Bywyd oedd wedi’i lywio gan Gyngor Dosbarth Alun a Glannau Dyfrdwy.
Mae’r Eisteddfod ei hun yn digwydd yn neuadd yr ysgol ar drydydd dydd Sadwrn mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae’r cystadlaethau (canu a llefaru) yn cychwyn am 11 o’r gloch, ar gyfer y plant dan 5 oed, yna mae’n symud ymlaen at gystadleuwyr dan 7, 9, 11, 15, 18, 21 a 25. Mae’r rhaglen yn mynd yn fwy amrywiol – piano, offerynnau cerdd, cerdd dant – ac ysgoloriaeth unawd offerynnol dan 25 oed sy’n denu cystadleuwyr o ardal eang i gystadlu am wobr o £250 tuag at eu hastudiaethau.
Gwahoddir beirniaid o bob ardal o Ogledd Cymru ac mae ganddynt wybodaeth ac arbenigedd o safon uchel.
Mae’r pwyllgor, sy’n cynnwys 21 o aelodau o Dreuddyn ac ardaloedd cyfagos, yn cyfarfod yn Ysgoldy Capel y Rhos bedair neu bum gwaith y flwyddyn i drefnu amrywiol faterion sydd angen sylw bob blwyddyn.
Mae’r digwyddiad cyfan yn hynod drefnus. Mae’r cystadlaethau llwyfan yn digwydd yn neuadd yr ysgol, ond rhoddir llawer o sylw i’r manylion wrth drefnu amserlenni i stiwardiaid y drysau a’r meysydd parcio ac ar gyfer gweini lluniaeth ysgafn yn y Neuadd Ieuenctid gerllaw gydol y dydd. Rydym yn dibynnu’n fawr ar gymorth gwirfoddolwyr ar y diwrnod, ac mae’r amser a roddant yn werthfawr ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr.
Mae costau llwyfannu digwyddiad o’r fath yn cynyddu’n rheolaidd, ond rydym yn trefnu digwyddiadau codi arian ac rydym yn ddigon ffodus i dderbyn cymorth ariannol gan unigolion ffyddlon a gan Gyngor Cymuned Treuddyn. Rydym hefyd yn derbyn grantiau, ar gais, e.e. gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, Cronfa Elw Park-Jones, ayb.
Eleni (2017), fel arbrawf, rydym yn cyfyngu cystadlaethau’r llwyfan i’r oedran 25 oed ac iau. Penderfynwyd ar hyn gan fod diffyg cynulleidfa yn yr hwyr a hefyd diffyg cystadleuwyr yn yr oedran hŷn. Er hyn, bydd y cystadlaethau llên a chyfansoddi Emyn Dôn yn parhau yn agored i bob oedran.  Mae eisteddfod y prynhawn yn llwyddiannus dros ben gyda’r neuadd yn orlawn a nifer fawr iawn o gystadleuwyr.  Felly, gan na fydd côr, parti plygain, ayb eleni, bydd arian y gwobrau hynny’n cael ei ddefnyddio i godi’r gwobrau eraill, gan obeithio denu mwy o bobl iau i gystadlu. Gwobr ychwanegol a gynigir am eleni yw £100 i’r cystadleuydd 15 – 25 oed mwyaf addawol yng nghystadlaethau’r llwyfan, sef adrodd, cerdd, cerdd dant ac offerynnol, ac eithrio’r gystadleuaeth ysgoloriaeth offerynnol dan 25oed, sydd â’i gwobr ei hun. Gobeithio cawn gynulleidfa deilwng yn yr hwyr i weld a chlywed cystadleuwyr talentog, a seremoni’r cadeirio yn hwyrach yn y noson – bydd croeso mawr i bawb.

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2017
Lleoliad: Neuadd Ysgolion Treuddyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn, 18fed. o Dachwedd 2017
Amser: Y drysau’n agor am 10:30yb: Yr Eisteddfod yn cychwyn am 11:00yb (dan 5 oed i 11 oed), ac am 6yh i’r rhai dros 11oed.
Cysylltu : Ysgrifennydd yr Eisteddfod: Mrs. Ceinwen Parry – Ffôn: (01352) 771333

Am gopi o Restr Testunau’r Eisteddfod, ewch i wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, wedyn Rhestr Eisteddfodau, wedyn Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn  Y-Treuddyn-2017

Am fwy o wybodaeth am hanes Eisteddfod Treuddyn
 Lawrlwythwch Eisteddfod Treuddyn 1863 – 1999 yma (maint y ffeil:2.5mb felly gallai gymryd dipyn o amser)
Mae’r llyfr yma’n olrhain hanes Eisteddfod Treuddyn o 1863 hyd 1999. Mae’n esbonio mai selogion y capel gychwynnodd yr Eisteddfod yma mae’n debyg ar ôl gweld pobl yn cyfarfod mewn tafarndai i fwynhau canu ac adrodd cerddi. Roeddent am eu hachub rhag y ddiod gadarn. Cynhaliwyd yr Eisteddfod mewn capeli ar y dechrau, ac mae’r llyfr yn trafod y Cymry adnabyddus, megis Nansi Richards Telynores Maldwyn, a fu’n ymweld â’r Eisteddfod gan ei rhoi ar y map.
Mae’r llyfr yn edrych ar yr amrywiol gadeiriau Eisteddfod a enillwyd dros y blynyddoedd, yn dyfynu cerddi buddugol ac yn adrodd amrywiol straeon a hanesion o wahanol gyfnodau. Mae’r rhain yn cynnwys geiriau un dyn oedd wedi byw yn Llundain ers blynyddoedd oedd yn cofio gydag ias oer ei brofiad o sefyll ar y llwyfan yn chwech oed i adrodd cerdd Gymraeg i ystafell orlawn. Mae’n cofio ei athro’n gwthio ei afal i’w boced cyn iddo fynd ar y llwyfan ac yntau’n gorfod sefyll yno’n anghyfforddus yn ceisio adrodd a’i afal yn creu siapiau rhyfedd iawn yn ei drowsus! Mae lluniau lu i’w cael o wahanol gyfnodau ac mae pobl leol Treuddyn yn siŵr o weld enw neu lun person neu ddau y maent wedi’u hadnabod dros y blynyddoedd.

 
Newyddion Eisteddfod

Gwelwyd ychydig o newidiadau arbrofol yn ein heisteddfod y flwyddyn hon, h.y. cyfyngwyd cystadlaethau’r llwyfan i’r oedran 25 oed ac iau.
Roedd cystadlaethau i’r rhai dan 11 oed yn dechrau am 11 y bore gyda’r rhai o’r oedran 11 – 25 oed yn dechrau am 6 yr hwyr. Roedd perfformiadau’r prynhawn yn llwyddiannus iawn, gyda chymaint â 30 o blant yn cystadlu yn rhai o’r cystadlaethau adrodd a chanu. Yn ystod cystadlaethau’r hwyr, a oedd yn cynnwys ysgoloriaeth offerynnol gyda gwobr o £250, gwelsom berfformiadau eithriadol ar y piano, telyn a’r fiola. Yn y gystadleuaeth ‘Sgen ti dalent?’ cawsom dri chyflwyniad gymnasteg ac yna gân allan o sioe gerdd . Hefyd, roedd yna wobr o £100 i’r cystadleuydd 15 – 25oed mwyaf addawol yng nghystadlaethau’r llwyfan.
Roedd y cystadlaethau Llên yn agored i bob oed fel arfer ac roeddem yn ffodus iawn y flwyddyn hon i dderbyn tair ar ddeg ymgais am y Gadair. Roedd y beirniad, Aled Lewis Evans, yn llawn clod i’r buddugol, sef Marc Lloyd Jones o’r Wyddgrug, gan broffwydo mai hon yn sicr fyddai’r cyntaf o lawer cadair byddai’n derbyn yn y dyfodol.
Bydd llwyddiant yr Eisteddfod ar ei newydd wedd yn cael ei drafod gan y pwyllgor o fewn yr ychydig wythnosau nesaf, ond y teimlad a gafwyd ar ddiwedd y dydd gan y rhai oedd yn y gynulleidfa, y beirniaid, y cystadleuwyr ac aelodau o’r pwyllgor, oedd ein bod wedi cael Eisteddfod lwyddiannus.

CANLYNIADAU 2017
Adrodd  – Dan 5 oed: 1af) Dylan Steel, Ysgol Tŷ Ffynnon; 2il) Owain, Elain, Elis, Callum a Bethan; 3ydd) Osian, Elan, a Macsen.  5 – 7oed: 1af) Seren Brooks; 2il) Awen Hogg, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Arla Bowen Jones a Tomos Slater; 7 – 9oed: 1af) Cerys Liversage, Ysgol Glanrafon; 2il) Beca Hogg: 3ydd) Alys Nash, Ariana Hughes ac Erin Parks; 9 – 11oed: 1af) Mari Williams, Ysgol Glanrafon, 2il) Sioned Roberts, Ysgol Terrig; 3ydd) Osian Watson ac Annie Lovatt; Dysgwyr dan 9oed: 1af)Tomos Jones, Ysgol Bro Famau a Logan Edwards, Ysgol Parc y Llan; 2il) Caitlin Pugh, Ysgol Parc y Llan; 3ydd) Osian Jones, Ysgol Bro Famau a Mia Roberts, Ysgol Parc y Llan; Dysgwyr 9 – 11oed: 1af) Ioan Jones, Ysgol Bro Famau a Cari Jones, Ysgol Bro Famau; 2il) Callum Kendrick, Ysgol Derwenfa; 3ydd) Kiera Bell, Ysgol Parc y Llan; 15 – 18yrs: 1af) Marged Selway Jones, Yr Wyddgrug.

Offerynnol – Piano dan 11oed: Cydradd 2il)  Sioned Roberts, Ysgol Terrig a Mabli Wiegand, Ysgol Glanrafon; Offerynnol dan 11oed (ac eithrio piano):1af) Mari Williams, Ysgol Glanrafon; Piano 11 – 15oed: 1af) Cate Nash; Offerynnol 11 – 15oed (ac eithrio piano): 1af) Naomi Parry Diaz; Piano 15 – 21oed: 1af) Elias Ackerley, Coedpoeth; 2il) Megan Roberts, Treuddyn; 3ydd) Marged Selway Jones, Yr Wyddgrug; Deuawd Offerynnol dan 21oed: 1af) Megan ac Elan Roberts, Treuddyn; Ysgoloriaeth Unawd Offerynnol dan 25oed: 1af) Elias Ackerley, Coedpoeth.

Cerdd – Dan 5oed: 1af) Elis Ashford, Ysgol Glanrafon: 2il) Esme Bowyer Jones ac Owain Williams; 3ydd) Dylan Steel, Macsen Edwards a Gwen Parks; 5 – 7oed: 1af) Awen Hogg, Ysgol Glanrafon; 2il) Lili Ellis ac Arla Bowen Jones; 3ydd) Fflur Ellis a Celyn Eilian;  7 – 9oed: 1af) Beca Hogg, Ysgol Glanrafon; 2il) Alys, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Erin Parks, Ysgol Glanrafon; 9 – 11oed: 1af)  Mabli Hampson, Ysgol Glanrafon; 2il) Annie Lovatt; 3ydd) Mabli Wiegand a Mari Williams; 11 – 15oed: 1af) Osian Trefor, Deiniolen; 15 – 18oed: 1af) Owen Barton Davies, Treffynnon; Deuawd dan 18oed: 1af) Owen a Georgia (Treffynnon a Rhuthun); 2il) Nel a Casi, Yr Wyddgrug;  Ensemble Lleisiol 10 – 26oed: 1af) Erin, Marged a Carys.

Cerdd Dant – Dan 11oed: 1af) Mari Williams, Ysgol Glanrafon; 15 – 18oed: 1af) Marged Selway Jones, Yr Wyddgrug.

Arlunio– Dan 5oed: 1af) Dylan Steel, Ysgol Tŷ Ffynnon; 2il) Awen Hogg, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Freddie Usher Jones, Ysgol Parc y Llan; 5 – 7oed: 1af) Iestyn Roberts, Rhuthun; 2il) Owen Tomos Jones, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Charlotte Floyd Williams, Ysgol Terrig; 7 – 9oed: 1af)  Erin Rhys Parks, Ysgol Glanrafon; 2il) Seren Rogers, Ysgol Bro Famau; 3ydd) Catrin Matthias, Ysgol Terrig; 9 – 11oed: 1af) Josie Hurst, Ysgol Bro Famau; 2il) Jack Roxburgh, Ysgol Parc y Llan; 3ydd) Ioan Eldridge, Ysgol Glanrafon.

Creadigol – Dan 9oed: 1af) Taidhg Wiegand, Ysgol Glanrafon; 2il) Catrin Matthias, Ysgol Terrig; 3ydd) Osian Jones, Ysgol Bro Famau; 9 – 11oed: 1af) Mabli Wiegand, Ysgol Glanrafon; 2il) Jack Roxburgh, Ysgol Parc y Llan; 3ydd) Harry Dean, Ysgol Parc y Llan.

Llawysgrifen – Dan 9oed: 1af) Haf Denman, Ysgol Glanrafon; 2il) Chloe McHarg, Ysgol Tŷ Ffynnon; 3ydd) Amy Howard, Ysgol Glanrafon; 9 – 11oed: 1af) Anwen Ryder-Niles, Ysgol Terrig; 2il) Eve Elverstone, Ysgol Tŷ Ffynnon; 3ydd) Megan Bowyer, Ysgol Glanrafon.

Llên – Dan 11oed: 1af) Mared Roberts, Rhewl; 2il) Mari Williams, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Dyfan Roberts, Rhewl; 15 – 19oed: 1af) Cai Fôn Davies, Ynys Môn; 2il) Alaw Fflur Jones, Llanbedr Pont Steffan;

Y Gadair: Marc Lloyd Jones, Yr Wyddgrug; Englyn: 1af)  Eluned Edwards, Gwernymynydd; 2il) R.O. Hughes, Llanfyllin; Dychangerdd: 1af) Awen Powell,Yr Wyddgrug; 2il) John Owen, Rhuthun; Emyn: 1af) Awen Powell, Yr Wyddgrug; 2il) Eirlys Gruffydd Evans, Yr Wyddgrug: Telyneg: 1af) Judith Morris, Aberystwyth; 2il) Eirlys Gruffydd Evans, Yr Wyddgrug; Stori Fer: 1af) Martin Coleman, Derby; Cydradd 2il)  Gareth V Davies, Hen Golwyn ac Iona Evans, Pandy Tudur; Limrig 1af) Eirlys Gruffydd Evans, Yr  Wyddgrug; 2il) Miriam Collard, Llanymynech; 3 Pennill Telyn: 1af) Mary B Morgan, Ceredigion; 2il) Megan Richards, Aberaeron;  Hanesyn am gadair / gadeiriau Eisteddfod Treuddyn: 1af) Mary Roberts, Treuddyn.

Cyfansoddi Emyn Dôn: 1af) Christopher Enston, Treuddyn.
‘Sgen ti dalent?’: 1af) Marged Selway Jones, Yr Wyddgrug;  Cydradd  2il)  Sioned Roberts,  Ava Bowen Jones ac Arla Bowen Jones.
Cystadleuydd mwyaf addawol: Owen Barton Davies, Treffynnon.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress