Eisteddfod Treuddyn

EisteddfodBwriad yr Eisteddfod yw llwyfannu digwyddiad diwylliannol, gan roi cyfle i nifer o blant ac oedolion berfformio o flaen cynulleidfa. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith mai ni yw’r unig Eisteddfod yn Sir y Fflint, ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu parhau cyhyd mewn ardal sydd mor agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Llwyfannodd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn yr eisteddfod gyntaf yn y gyfres hon ym mis Tachwedd 1975 dan nawdd y prosiect Gwella Ansawdd Bywyd oedd wedi’i lywio gan Gyngor Dosbarth Alun a Glannau Dyfrdwy. Mae’r Eisteddfod ei hun yn digwydd yn neuadd yr ysgol ar drydydd dydd Sadwrn mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae’r cystadlaethau (canu a llefaru) yn cychwyn am 11 o’r gloch, ar gyfer y plant dan 5 oed, yna mae’n symud ymlaen at gystadleuwyr dan 7, 9, 11, 15, 18, 21 a 25. Mae’r rhaglen yn mynd yn fwy amrywiol – piano, offerynnau cerdd, cerdd dant – ac ysgoloriaeth unawd offerynnol dan 21 oed sy’n denu cystadleuwyr o ardal eang i gystadlu am wobr o £250 tuag at eu hastudiaethau.

Gwahoddir beirniaid o bob ardal o Ogledd Cymru ac mae ganddynt wybodaeth ac arbenigedd o safon uchel.
Mae’r pwyllgor, sy’n cynnwys tua 21 o aelodau o Dreuddyn ac ardaloedd cyfagos, yn cyfarfod yn Ysgoldy Capel y Rhos bedair neu bum gwaith y flwyddyn i drefnu amrywiol faterion sydd angen sylw bob blwyddyn.

Mae’r digwyddiad cyfan yn hynod drefnus. Mae’r cystadlaethau llwyfan yn digwydd yn neuadd yr ysgol, ond rhoddir llawer o sylw i’r manylion wrth drefnu amserlenni i stiwardiaid y drysau a’r meysydd parcio ac ar gyfer gweini lluniaeth ysgafn yn y Neuadd Ieuenctid gerllaw gydol y dydd. Rydym yn dibynnu’n fawr ar gymorth gwirfoddolwyr ar y diwrnod, ac mae’r amser a roddant yn werthfawr ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Mae costau llwyfannu digwyddiad o’r fath yn cynyddu’n rheolaidd, ond rydym yn trefnu digwyddiadau codi arian ac rydym yn ddigon ffodus i dderbyn cymorth ariannol gan unigolion ffyddlon a gan Gyngor Cymuned Treuddyn. Rydym hefyd yn derbyn grantiau, ar gais, e.e. gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, Cronfa Elw Park-Jones, Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, ayb.

Yn dilyn y newidiadau a wnaed parthed y cystadlaethau yn 2017 a’r teimlad bod yr arbrawf wedi bod yn llwyddiant, penderfynwyd cadw at yr un drefn yn 2018 a 2019. Felly, cyfyngwyd cystadlaethau’r llwyfan eto i’r oedran 25 oed ac iau, heblaw am gystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 2019 – 2020, sef Perfformio Darn Digri, sy’n agored i bob oed. Yn ogystal â hyn, bydd cystadlaethau llên a chyfansoddi Emyn Dôn yn parhau i fod yn agored i bob oedran. Gwobr ychwanegol a gynigir eto yn 2019 yw £100 i’r cystadleuydd 15 – 25 oed mwyaf addawol yng nghystadlaethau’r llwyfan, sef adrodd, cerdd, cerdd dant ac offerynnol, ac eithrio’r gystadleuaeth ysgoloriaeth offerynnol dan 21 oed, sydd a’i gwobr ei hun.

 

.
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2020
Lleoliad: Neuadd Ysgolion Treuddyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn, 21ain o Dachwedd 2020
Amser:  Y drysau’n agor am 10:30yb: Yr Eisteddfod yn cychwyn am 11:00yb (dan 5 oed i 11 oed), ac am 6yh i’r rhai dros 11oed.
Cysylltu:  Ysgrifennydd yr Eisteddfod: Mrs. Ceinwen Parry – Ffôn: (01352) 771333

 

NEWYDDION EISTEDDFOD 2018

NEWYDDION EISTEDDFOD 2019

****

Am fwy o wybodaeth am hanes Eisteddfod Treuddyn
 Lawrlwythwch Eisteddfod Treuddyn 1863 – 1999 yma (maint y ffeil:2.5mb felly gallai gymryd dipyn o amser)

Mae’r llyfr yma’n olrhain hanes Eisteddfod Treuddyn o 1863 hyd 1999. Mae’n esbonio mai selogion y capel gychwynnodd yr Eisteddfod yma mae’n debyg ar ôl gweld pobl yn cyfarfod mewn tafarndai i fwynhau canu ac adrodd cerddi. Roeddent am eu hachub rhag y ddiod gadarn. Cynhaliwyd yr Eisteddfod mewn capeli ar y dechrau, ac mae’r llyfr yn trafod y Cymry adnabyddus, megis Nansi Richards Telynores Maldwyn, a fu’n ymweld â’r Eisteddfod gan ei rhoi ar y map.
Mae’r llyfr yn edrych ar yr amrywiol gadeiriau Eisteddfod a enillwyd dros y blynyddoedd, yn dyfynnu cerddi buddugol ac yn adrodd amrywiol straeon a hanesion o wahanol gyfnodau. Mae’r rhain yn cynnwys geiriau un dyn oedd wedi byw yn Llundain ers blynyddoedd oedd yn cofio gydag ias oer ei brofiad o sefyll ar y llwyfan yn chwech oed i adrodd cerdd Gymraeg i ystafell orlawn. Mae’n cofio ei athro’n gwthio ei afal i’w boced cyn iddo fynd ar y llwyfan ac yntau’n gorfod sefyll yno’n anghyfforddus yn ceisio adrodd a’i afal yn creu siapiau rhyfedd iawn yn ei drowsus! Mae lluniau lu i’w cael o wahanol gyfnodau ac mae pobl leol Treuddyn yn siŵr o weld enw neu lun person neu ddau y maent wedi’u hadnabod dros y blynyddoedd.

 

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress