Eisteddfod Treuddyn

 Eisteddfod

Bwriad yr Eisteddfod yw llwyfannu digwyddiad diwylliannol, gan roi cyfle i nifer o blant ac oedolion berfformio o flaen cynulleidfa. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith mai ni yw’r unig Eisteddfod yn Sir y Fflint, ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu parhau cyhyd mewn ardal sydd mor agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Llwyfannodd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn yr eisteddfod gyntaf yn y gyfres hon ym mis Tachwedd 1975 dan nawdd y prosiect Gwella Ansawdd Bywyd oedd wedi’i lywio gan Gyngor Dosbarth Alun a Glannau Dyfrdwy.
Mae’r Eisteddfod ei hun yn digwydd yn neuadd yr ysgol ar drydydd dydd Sadwrn mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae’r cystadlaethau (canu a llefaru) yn cychwyn am 11 o’r gloch, ar gyfer y plant dan 5 oed, yna mae’n symud ymlaen at gystadleuwyr dan 7, 9, 11, 15, 18, 21 a 25. Mae’r rhaglen yn mynd yn fwy amrywiol – piano, offerynnau cerdd, cerdd dant – ac ysgoloriaeth unawd offerynnol dan 21 oed sy’n denu cystadleuwyr o ardal eang i gystadlu am wobr o £250 tuag at eu hastudiaethau.
Gwahoddir beirniaid o bob ardal o Ogledd Cymru ac mae ganddynt wybodaeth ac arbenigedd o safon uchel.
Mae’r pwyllgor, sy’n cynnwys tua 21 o aelodau o Dreuddyn ac ardaloedd cyfagos, yn cyfarfod yn Ysgoldy Capel y Rhos bedair neu bum gwaith y flwyddyn i drefnu amrywiol faterion sydd angen sylw bob blwyddyn.
Mae’r digwyddiad cyfan yn hynod drefnus. Mae’r cystadlaethau llwyfan yn digwydd yn neuadd yr ysgol, ond rhoddir llawer o sylw i’r manylion wrth drefnu amserlenni i stiwardiaid y drysau a’r meysydd parcio ac ar gyfer gweini lluniaeth ysgafn yn y Neuadd Ieuenctid gerllaw gydol y dydd. Rydym yn dibynnu’n fawr ar gymorth gwirfoddolwyr ar y diwrnod, ac mae’r amser a roddant yn werthfawr ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr.
Mae costau llwyfannu digwyddiad o’r fath yn cynyddu’n rheolaidd, ond rydym yn trefnu digwyddiadau codi arian ac rydym yn ddigon ffodus i dderbyn cymorth ariannol gan unigolion ffyddlon a gan Gyngor Cymuned Treuddyn. Rydym hefyd yn derbyn grantiau, ar gais, e.e. gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, Cronfa Elw Park-Jones, ayb.

Yn dilyn y newidiadau a wnaed parthed y cystadlaethau yn 2017 a’r teimlad bod yr arbrawf wedi bod yn llwyddiant, penderfynwyd cadw at yr un drefn yn 2018 a hefyd yn 2019. Felly, rydym yn cyfyngu’r cystadlaethau’r llwyfan eto i’r oedran 25 oed ac iau, heblaw am gystadleuaeth ac ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 2019 – 2020, sef Perfformio Darn Digri, sy’n agored i bob oed. Yn ogystal a hyn, bydd cystadlaethau llên a chyfansoddi Emyn Dôn yn parhau i fod yn agored i bob oedran. Gwobr ychwanegol a gynigir eto yn 2019 yw £100 i’r cystadleuydd 15 – 25 oed mwyaf addawol yng nghystadlaethau’r llwyfan, sef adrodd, cerdd, cerdd dant ac offerynnol, ac eithrio’r gystadleuaeth ysgoloriaeth offerynnol dan 21 oed, sydd a’i gwobr ei hun.

 

EISTEDDFOD GADEIRIOL TREUDDYN 2019
Rhestr Testunau 2019:  

Lleoliad: Neuadd Ysgolion Treuddyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn, 16eg. o Dachwedd 2019
Amser: Y drysau’n agor am 10:30yb: Yr Eisteddfod yn cychwyn am 11:00yb (dan 5 oed i 11 oed), ac am 6yh i’r rhai dros 11oed.
Cysylltu: Ysgrifennydd yr Eisteddfod: Mrs. Ceinwen Parry – Ffôn: (01352) 771333

 

NEWYDDION EISTEDDFOD 2018

****

Am fwy o wybodaeth am hanes Eisteddfod Treuddyn
 Lawrlwythwch Eisteddfod Treuddyn 1863 – 1999 yma (maint y ffeil:2.5mb felly gallai gymryd dipyn o amser)

Mae’r llyfr yma’n olrhain hanes Eisteddfod Treuddyn o 1863 hyd 1999. Mae’n esbonio mai selogion y capel gychwynnodd yr Eisteddfod yma mae’n debyg ar ôl gweld pobl yn cyfarfod mewn tafarndai i fwynhau canu ac adrodd cerddi. Roeddent am eu hachub rhag y ddiod gadarn. Cynhaliwyd yr Eisteddfod mewn capeli ar y dechrau, ac mae’r llyfr yn trafod y Cymry adnabyddus, megis Nansi Richards Telynores Maldwyn, a fu’n ymweld â’r Eisteddfod gan ei rhoi ar y map.
Mae’r llyfr yn edrych ar yr amrywiol gadeiriau Eisteddfod a enillwyd dros y blynyddoedd, yn dyfynnu cerddi buddugol ac yn adrodd amrywiol straeon a hanesion o wahanol gyfnodau. Mae’r rhain yn cynnwys geiriau un dyn oedd wedi byw yn Llundain ers blynyddoedd oedd yn cofio gydag ias oer ei brofiad o sefyll ar y llwyfan yn chwech oed i adrodd cerdd Gymraeg i ystafell orlawn. Mae’n cofio ei athro’n gwthio ei afal i’w boced cyn iddo fynd ar y llwyfan ac yntau’n gorfod sefyll yno’n anghyfforddus yn ceisio adrodd a’i afal yn creu siapiau rhyfedd iawn yn ei drowsus! Mae lluniau lu i’w cael o wahanol gyfnodau ac mae pobl leol Treuddyn yn siŵr o weld enw neu lun person neu ddau y maent wedi’u hadnabod dros y blynyddoedd.

 

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress