Eisteddfod Treuddyn

EisteddfodBwriad yr Eisteddfod yw llwyfannu digwyddiad diwylliannol, gan roi cyfle i nifer o blant ac oedolion berfformio o flaen cynulleidfa. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith mai ni yw’r unig Eisteddfod yn Sir y Fflint, ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu parhau cyhyd mewn ardal sydd mor agos at y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Llwyfannodd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn yr eisteddfod gyntaf yn y gyfres hon ym mis Tachwedd 1975 dan nawdd y prosiect Gwella Ansawdd Bywyd oedd wedi’i lywio gan Gyngor Dosbarth Alun a Glannau Dyfrdwy.
Mae’r Eisteddfod ei hun yn digwydd yn neuadd yr ysgol ar drydydd dydd Sadwrn mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae’r cystadlaethau (canu a llefaru) yn cychwyn am 11 o’r gloch, ar gyfer y plant dan 5 oed, yna mae’n symud ymlaen at gystadleuwyr dan 7, 9, 11, 15, 18, 21 a 25. Mae’r rhaglen yn mynd yn fwy amrywiol – piano, offerynnau cerdd, cerdd dant – ac ysgoloriaeth unawd offerynnol dan 25 oed sy’n denu cystadleuwyr o ardal eang i gystadlu am wobr o £250 tuag at eu hastudiaethau.
Gwahoddir beirniaid o bob ardal o Ogledd Cymru ac mae ganddynt wybodaeth ac arbenigedd o safon uchel.
Mae’r pwyllgor, sy’n cynnwys tua 21 o aelodau o Dreuddyn ac ardaloedd cyfagos, yn cyfarfod yn Ysgoldy Capel y Rhos bedair neu bum gwaith y flwyddyn i drefnu amrywiol faterion sydd angen sylw bob blwyddyn.
Mae’r digwyddiad cyfan yn hynod drefnus. Mae’r cystadlaethau llwyfan yn digwydd yn neuadd yr ysgol, ond rhoddir llawer o sylw i’r manylion wrth drefnu amserlenni i stiwardiaid y drysau a’r meysydd parcio ac ar gyfer gweini lluniaeth ysgafn yn y Neuadd Ieuenctid gerllaw gydol y dydd. Rydym yn dibynnu’n fawr ar gymorth gwirfoddolwyr ar y diwrnod, ac mae’r amser a roddant yn werthfawr ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr.
Mae costau llwyfannu digwyddiad o’r fath yn cynyddu’n rheolaidd, ond rydym yn trefnu digwyddiadau codi arian ac rydym yn ddigon ffodus i dderbyn cymorth ariannol gan unigolion ffyddlon a gan Gyngor Cymuned Treuddyn. Rydym hefyd yn derbyn grantiau, ar gais, e.e. gan Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, Cronfa Elw Park-Jones, ayb.

Yn dilyn y newidiadau a wnaed parthed y cystadlaethau yn 2017 a’r teimlad bod yr arbrawf wedi bod yn llwyddiant, penderfynwyd cadw at yr un drefn yn 2018. Felly, cyfyngwyd cystadlaethau’r llwyfan eto i’r oedran 25 oed ac iau, heblaw am gystadleuaeth ac ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 2018 – 2019, sef Llefaru neu gyflwyno Darn Digri, sy’n agored i bob oed. Yn ogystal a hyn, bydd cystadlaethau llên a chyfansoddi Emyn Dôn yn parhau i fod yn agored i bob oedran. Gwobr ychwanegol a gynigir eto yn 2018 yw £100 i’r cystadleuydd 15 – 25 oed mwyaf addawol yng nghystadlaethau’r llwyfan, sef adrodd, cerdd, cerdd dant ac offerynnol, ac eithrio’r gystadleuaeth ysgoloriaeth offerynnol dan 25 oed, sydd a’i gwobr ei hun.

 

Newyddion Eisteddfod 2018

Ar ddiwrnod hynod o braf bu cyfarfod y prynhawn yn hynod o lewyrchus fel arfer. Diolch i ysgolion cynradd yr ardal am eu teyrngarwch arferol. Gobeithio fod y plant wedi mwynhau’r cyfle i elwa o’r profiad gwych a roddir iddynt yn flynyddol i loywi eu talentau. Roedd cymaint â 40 o blant yn cystadlu yn rhai o’r cystadlaethau adrodd a chanu. Gwledd go iawn i’r gynulleidfa!

Er nad oedd cymaint yn cystadlu yn ystod yr hwyr, roedd y beirniaid yn canmol yn fawr y cerddorion ifanc – roedd y safon yn uchel iawn ac yn hynod o addawol. Yn ogystal ag ennill ar nifer o gystadlaethau, fe wnaeth Tegid Goodman Jones o Gaerwys, dderbyn yn ychwanegol, ac yn haeddiannol iawn, y swm o £100, rhodd y pwyllgor i’r mwyaf addawol yng nghystadlaethau’r llwyfan.

Roedd safon uchel iawn i’r cystadlaethau llên yn ôl y beirniad Aled Lewis Evans gyda pymtheg wedi cystadlu am y Gadair o bob cwr o Gymru. Da oedd clywed bod Judith Morris o Aberystwyth wedi cyrraedd y brig ac yn fuddugol. Cadeirwyd hi a derbyniodd groeso cynnes gan y cyrchwyr ieuanc, a phenillion hynod o addas gan Mr Idris Jones yn dilyn y ddawns flodau gan enethod Ysgol Terrig. Yna cyflwynwyd model o Gadair o waith Mr John Parry iddi.
CANLYNIADAU 2018
Adrodd  – Dan 5 oed: Cydradd 1af) Gwenllian Rhys a Jac, Ysgol Glanrafon; Cydradd 2il) Ela Haf Ellis ac Anni, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Bethan Williams, Ysgol Terrig.  5 – 7oed: Cydradd 1af) Sali ac Awen, Ysgol Glanrafon; 2il) Elis Ashford, Ysgol Glanrafon; Cydradd 3ydd) Elan Jones a Tomos, Ysgol Glanrafon, a Celyn Angel, Ysgol Rhostryfan. 

7 – 9oed: 1af) Elen Jones; Cydradd 2il) Mari Edwards a Sarah Brady, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Cerys Liversage, Ysgol Glanrafon; 9 – 11oed: 1af) Tomos Elis, Ysgol Glanrafon; 2il) Erin Parks, Ysgol Glanrafon; Cydradd 3ydd) Elen Davies ac Alys Jones, Ysgol Glanrafon.  Dysgwyr dan 9 oed: 1af) Molly Koffman, Ysgol Parc y Llan; 2il) Grace Beech, Ysgol Parc y Llan; 3ydd) Osian Jones, Ysgol Bro Famau. Dysgwyr 9 – 11oed: 1af) Jasmine, Ysgol Parc y Llan; Cydradd 2il) Holly a Caitlin, Ysgol Parc y Llan; Cydradd 3ydd) Ioan  Jones, Ysgol Bro Famau, a Logan. Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, Llefaru neu Gyflwyno Darn Digri (oed agored): 1af) Rhys Jones, Corwen. 

 Offerynnol – Piano dan 11oed: 1af) Mabli, Ysgol Glanrafon; Cydradd 2il) Sioned Roberts, Ysgol Terrig ac Alys, Ysgol Glanrafon; Cydradd 3ydd) Abi, Ysgol Terrig; Amelia, Ysgol Terrig ac Wil, Ysgol Terrig. Offerynnol dan 11oed (ac eithrio piano): 1af) Beca Hogg, Ysgol Glanrafon; 2il) Alys Jones, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Elen Davies, Ysgol Glanrafon. Piano 11 – 15oed: 1af) Cate Nash, Yr Wyddgrug; 2il) Megan Ruck; 3ydd) Branwen Medi Jones, Llanbedr D.C.  Offerynnol 11 – 15oed (ac eithrio piano): 1af) Naomi Parry Diaz, Yr Wyddgrug.

 Cerdd – Dan 5oed: 1af) Gwenllian Rhys, Ysgol Glanrafon; Cydradd 2il) Ela Haf Ellis, Ysgol Glanrafon a Catrin Eleri Griffiths; 3ydd) Lily McGleeshon; 5 – 7oed: 1af) Awen Hogg, Ysgol Glanrafon; 2il) Elis Ashford, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Sasha Evans, Ysgol Glanrafon;  7 – 9oed: 1af) Cerys Liversage, Ysgol Glanrafon; 2il) Mari Edwards, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Meleri Rees, Clocaenog; 9 – 11oed: 1af)  Beca Hogg, Ysgol Glanrafon; 2il) Erin Parks, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Alys Nash, Ysgol Glanrafon; 11 – 15oed: 1af) Osian Trefor Hughes, Deiniolen; 2il) Branwen Medi Jones, Llanbedr D.C.; 15 – 18oed: 1af) Tegid Goodman Jones, Caerwys. 

 Cerdd Dant – Dan 11oed: 1af) Beca Hogg, Ysgol Glanrafon; 11 – 15 oed: 1af) Branwen Medi Jones, Llanbedr D.C.; 2il) Osian Trefor Hughes, Deiniolen.

Arlunio– Dan 5oed: 1af) Elis Jones, Ysgol Terrig; 2il) Owen Banc, Ysgol Bro Famau; 3ydd) Thea Roberts, Ysgol Terrig; 5 – 7oed: 1af) Gethin Brady, Ysgol Glanrafon; 2il) Charlie Walker, Ysgol Terrig; 3ydd) Seren Williams, Ysgol Terrig; 7 – 9oed: 1af) Cerys Moore, Ysgol Terrig; 2il) Morgan Jones Roberts, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Daniel Connah, Ysgol Terrig; 9 – 11oed: 1af) Jack Deary, Ysgol Bro Famau; 2il) Alwen, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Rhys Rogers, Ysgol Terrig.

Creadigol – Dan 9oed: 1af) Sarah Brady, Ysgol Glanrafon; 2il) Lydia Slater; 9 – 11oed: 1af) Rhys Evans, Ysgol Parc y Llan; 2il) Beca Hogg, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Caitlin Pugh, Ysgol Parc y Llan.

Llawysgrifen – Dan 9oed: 1af) Adam, Ysgol Bro Famau; 2il) Lowri Jones, Ysgol Glanrafon; 3ydd) Finlay, Ysgol Bro Famau; 9 – 11oed: 1af) Bale, Ysgol Glanrafon; 2il) Seren, Ysgol Bro Famau; 3ydd) Enfys.

Campwaith Celf – Tlws Celf: Sarah Brady, Ysgol Glanrafon.

 Llên – 15 – 19oed: 1af) Cai Fôn Davies, Talwrn, Sir Fôn; 2il) Huw Jones, Rhosllanerchrugog;

Y Gadair: Judith Morris, Aberystwyth. Englyn: 1af)  Rachel James, Sir Benfro; 2il) Huw Alun Roberts, Yr Wyddgrug. Dychangerdd: 1af) Awen Powell,Yr Wyddgrug; Cydradd 2il) Ann Wyn Owen, Rhoscolyn, a John Meurig Edwards, Aberhonddu. Emyn: 1af) Awen Powell, Yr Wyddgrug; 2il) Eirlys Gruffydd Evans, Yr Wyddgrug; Cydradd 3ydd) Sydney Davies, Glyn Ceiriog, a John Eric Hughes, Abergele. Telyneg: 1af) John Meurig Edwards, Aberhonddu; 2il) Megan Richards, Aberaeron. Stori Fer: 1af) Euros Gwyn Jones, Pwllheli; 2il) Eirlys Gruffydd Evans, Yr Wyddgrug; 3ydd) Awen Powell, Yr Wyddgrug. Limrig: 1af) Eleri Roberts, Coedpoeth; Cydradd 2il) Aled Llwyd Jones, Nantglyn, a Huw Jones, Rhosllanerchrugog; 3 Pennill Telyn: 1af) John Meurig Edwards, Aberhonddu; 2il) Mary B Morgan, Ceredigion; Cydradd 3ydd) Megan Richards, Aberaeron ac Eirlys Gruffydd Evans, Yr Wyddgrug.

Cyfansoddi Emyn Dôn: 1af) Godfrey Williams, Pontcysyllte; Cydradd 2il) Christopher Enston, Treuddyn, a Gwilym Lewis, Caergybi; 3ydd) Aled Llwyd Jones, Nantglyn.

‘Sgen ti dalent?’: 1af) Tegid Goodman Jones, Caerwys.

Cystadleuydd mwyaf addawol: Tegid Goodman Jones, Caerwys.

****

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2019
Lleoliad: Neuadd Ysgolion Treuddyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn, 16eg. o Dachwedd 2019
Amser: Y drysau’n agor am 10:30yb: Yr Eisteddfod yn cychwyn am 11:00yb (dan 5 oed i 11 oed), ac am 6yh i’r rhai dros 11oed.
Cysylltu: Ysgrifennydd yr Eisteddfod: Mrs. Ceinwen Parry – Ffôn: (01352) 771333

 

Am fwy o wybodaeth am hanes Eisteddfod Treuddyn
 Lawrlwythwch Eisteddfod Treuddyn 1863 – 1999 yma (maint y ffeil:2.5mb felly gallai gymryd dipyn o amser)

Mae’r llyfr yma’n olrhain hanes Eisteddfod Treuddyn o 1863 hyd 1999. Mae’n esbonio mai selogion y capel gychwynnodd yr Eisteddfod yma mae’n debyg ar ôl gweld pobl yn cyfarfod mewn tafarndai i fwynhau canu ac adrodd cerddi. Roeddent am eu hachub rhag y ddiod gadarn. Cynhaliwyd yr Eisteddfod mewn capeli ar y dechrau, ac mae’r llyfr yn trafod y Cymry adnabyddus, megis Nansi Richards Telynores Maldwyn, a fu’n ymweld â’r Eisteddfod gan ei rhoi ar y map.
Mae’r llyfr yn edrych ar yr amrywiol gadeiriau Eisteddfod a enillwyd dros y blynyddoedd, yn dyfynnu cerddi buddugol ac yn adrodd amrywiol straeon a hanesion o wahanol gyfnodau. Mae’r rhain yn cynnwys geiriau un dyn oedd wedi byw yn Llundain ers blynyddoedd oedd yn cofio gydag ias oer ei brofiad o sefyll ar y llwyfan yn chwech oed i adrodd cerdd Gymraeg i ystafell orlawn. Mae’n cofio ei athro’n gwthio ei afal i’w boced cyn iddo fynd ar y llwyfan ac yntau’n gorfod sefyll yno’n anghyfforddus yn ceisio adrodd a’i afal yn creu siapiau rhyfedd iawn yn ei drowsus! Mae lluniau lu i’w cael o wahanol gyfnodau ac mae pobl leol Treuddyn yn siŵr o weld enw neu lun person neu ddau y maent wedi’u hadnabod dros y blynyddoedd.

 

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress