Plant Dan 5 yn Nhreuddyn

Pwy ydym ni?

Mae’r cylch i blant dan 5 oed, sef Treuddyn Under 5s yn gylch chwarae sydd wedi’i sefydlu ers meitin yn y Neuadd Ieuenctid, Ffordd y Llan, Treuddyn.

Pryd ydym ni’n cyfarfod?

Mae sesiynau bob Dydd Llun. Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener o 9.15 hyd 11.45 am. Rydym hefyd yn ymestyn bob sesiwn i gynnwys amser cinio yn arbennig i blant sy’n mynd i feithrinfa Ysgol Parc y Llan. Mae’r staff yn cymryd y plant yn syth i’r feithrinfa ar ôl cinio.

Byddwn yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cenedlaethol e.e. Plant mewn Angen. Diwrnod y Llyfr a Dydd Gŵyl Ddewi. Mae’r grŵp hefyd yn cynnal sesiynau i Blant Bach bob Dydd Mercher o 9.00 hyd 11.00am yn y Neuadd Ieunctid lle gall oedolion fwynhau coffi a chael sgwrs gydag oedolion eraill tra bo’r plant yn chwarae gyda’n detholiad mawr o deganau cyn-ysgol. Mae hwn i blant o’u genedigaeth ymlaen.

Pwy sy’n cael ymuno?

Mae’r cylch chwarae i blant 2½+ oed ac mae lleoedd ar gael sydd wedi’u talu dan nawdd ’hawl bore oes’.

Beth ydym ni’n ei wneud?

Yn y cylch chwarae gall y plant dreulio amser yn creu pethau ar fwrdd y gweithdy gan ddefnyddio glud, siswrn, tâp, pensiliau, pinau ffelt, creonau, pren a defnyddiau wedi’u hailgylchu. Gallwch baentio wrth yr îsl, gwisgo fel eu hoff anifail neu gymeriad, fod yn ddyn tân, swyddog heddlu, nyrs, meddyg, perchennog siop, gofodwr. marchog, tywysoges a mwy.

Gallent adeiladu gyda brics, Lego, popoids, stickle bricks, chwarae gyda threnau, ceir, tŷ doliau, chwarae yn y gornel gartref, eistedd yn y gornel lyfrau a mwynhau edrych ar y myrdd o lyfrau ffuglen a ffeithiol sydd gennym. Gallent wrando ar straeon sy’n dod yn fyw gyda phypedau, canu, canu offerynau cerdd, dawnsio, rhedeg, dringo, reidio beics, chwarae gyda dŵr, tywod, clai, pobi teisennau, gwneud eu byrbrydau eu hunain, tyfu eu ffrwythau, eu llysiau a’u blodau eu hunain – mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Yn ogystal â chwarae dan do ac yn yr awyr agored, mae’r plant yn dysgu am wahanol bynciau megis y tywydd, y tymhorau, anifeiliaid, cludiant a’r gymuned y maent yn byw ynddi. Daw nifer o ymwelwyr i siarad gyda’r grŵp, gan gynnwys yr heddlu lleol, meddygon, garddwyr, athrawon a llyfrgellydd y gymuned.

Rydym wedi’n cofrestru gyda AGGCC ac Estyn. Rydym yn aelodau o Gymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru ac mae gennym Achrediad Sicrwydd Ansawdd. Am ein bod yn elusen gofrestredig cawn ein rhedeg gan bwyllgor o rieni sy’n trefnu nifer o weithgareddau codi arian gan gynnwys Nosweithiau Bingo, Boreau Coffi, Discos a gweithgareddau Noddi.

Saesneg yw ein prif iaith ond rydym yn defnyddio’r Gymraeg hefyd gyda chymorth Ticw – ein arth sy’n Gymro Cymraeg – mae’r plant yn dysgu geiriau ac ymadroddion syml ganddo fo

Sut i gysylltu â ni:
Os hoffech ragor o wybodaeth am y grŵp: Cysylltwch â Gill Evans (aelod o staff) neu Joanne Hughes (Cadeirydd) ar yr ebost: joannehughes3110@btinternet.com. Ffoniwch y grŵp yn ystod oriau’r cylch ar: (01352) 770232 neu galwch draw yn ystod un o’n sesiynau.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress