Y Cyngor Cymuned

Mae Cyngor Cymuned Treuddyn yn un o’r 735 o gynghorau cymuned a thref yng Nghymru. Dyma’r haen o’r llywodraeth leol sydd agosaf at y bobl.

Mae Cyngor Cymuned Treuddyn wedi’i wneud o 11 o aelodau etholedig, sy’n cynrychioli Treuddyn gyfan. Os yw’r nifer o aelodau’n disgyn yn is nag 11, mae modd cyfethol aelodau hefyd.

Yn ôl ei amserlen mae Cyngor Cymuned Treuddyn yn cyfarfod 11 gwaith bob blwyddyn, ar ail Ddydd Mercher y mis (heblaw mis Awst).

Mae pob cyfarfod yn cychwyn am 6.50pm gyda sesiwn o 10 munud sy’n agored i’r cyhoedd. Yna mae cyfarfodydd y Cyngor yn cychwyn am 7.00pm ac maent wedi’u cyfyngu i 2 awr. Mae caniatâd i aelodau’r cyhoedd a’r wasg fynychu cyfarfodydd priodol y Cyngor, ond ni chânt siarad heb wahddoiad.

Fel arfer, cânt eu cynnal yn yr Neuadd Gymunedol, Treuddyn.

Cynhelir y Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol yn ystod mis Mawrth. Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor Cymuned yn ystod mis Mai pan fydd Swyddogion newydd yn cael eu hethol i wasanaethu am y deuddeg mis dilynol.

Bob blwyddyn mae’r Cynghorwyr yn penderfynu a fydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Os bydd, caiff y cyfarfod yma ei drefnu ar gyfer mis Mai, yn cychwyn am 7pm ac mae wedi’i gyfyngu i 30 munud, heblaw bod angen estyniad oherwydd nifer y materion a godir.

Mrs Kay Thomas yw’r Clerc a’r Swyddog Cyllid Cyfrifol a dyma’r unig aelod swyddogol o staff sy’n derbyn tâl. Mae cyfeiriad a manylion cysylltu’r Clerc i’w gweld isod. Gallwch gysylltu â’r Clerc ar unrhyw amser rhesymol, i gael gafael ar fanylion neu wybodaeth.

Mae’r Clerc yn cadw holl ddogfennau cyfredol y Cyngor Cymuned. Caiff hen ddogfennau neu ddogfennau nad ydynt yn cael eu defnyddio eu dal yn Swyddfeydd Archifau Cyngor Sir y Fflint ym Mhenarlâg. Cafwyd cyfarfod cyntaf Cyngor y Plwyf Treuddyn ar Ionawr 18fed 1894 ac yn 1974 newidiodd ei statws i Gyngor Cymuned. Yn yr 1960au adroddodd papur newydd lleol bod Cyngor Cymuned Treuddyn yn un o’r olaf yn Sir y Fflint i wneud ei fusnes a chadw ei gofnodion yn y Gymraeg.

Roger Cracknell  yw Cadeirydd y Cyngor Cymuned ar gyfer 2019/2020 a Barbara Milne yw’r Is-Gadeirydd ar gyfer 2019/2020.

Lawrlwythwch Reoliadau Ariannol Cyngor Cymuned Treuddyn yn y fan yma:

Lawrlwythwch reolau cyhoeddi Cyngor Cymuned Treuddyn yn y fan yma:

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress