Capel Ebeneser

ebenezer-signMae Capel Ebeneser i’w gael ar Ffordd y Rhos yn Nhreuddyn. Cynhelir ei wasanaeth rheolaidd ar y Sul am 6yh ond ceir hysbysiadau am ddigwyddiadau arbennig. 

Rhan o Synod Cymru – Ardal Glannau Maelor

Arweinydd: Y Parch D. Marc Morgan B.Th

Gweinidog: Y Parch Eirlys Gruffydd Evans B.A, B.Th, M.Add

Ysgrifennydd: Maldwyn Roberts 01352 771260

Gwasanaethau Cymraeg Nos Sul am 6yh. Cynhelir oedfaon dwyieithog yn achlysurol. Gweler isod am fanylion oedfaon Medi – Rhagfyr 2019. Gellir gweld y manylion hyn yn Newyddion Treuddyn hefyd. Rydym yn croesawu pawb i’n gwasanaethau, felly dewch ac addolwch gyda ni. Byddwn yn falch o’ch gweld.

Capel Ebeneser
Ffordd y Rhos
Treuddyn
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint

 

Newyddion diweddaraf

Cydymdeimlwn yn gywir iawn â Mrs Iris Roberts a’r teulu yn eu colled drist o ŵr, tad a thaid. Bu angladd Les Roberts yng Nghapel Ebeneser ar ddydd Mercher, Awst 21ain dan ofal y Parchedig Marc Morgan gyda Mrs Margaret Roberts wrth yr organ.

Hefyd, cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda Mrs Jane Ann Roberts, sydd wedi colli ei gŵr Norman Jackson Roberts. Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa yng Nghapel Ebeneser ar ddydd Mawrth, Awst 27ain dan arweiniad ein gweinidog y Parch Eirlys Gruffydd Evans gyda chymorth y Parch Huw Powell Davies a gyda Mrs Margaret Roberts wrth yr organ. Anfonwn ein cofion cywiraf at yr holl deulu yn eu colled.                                                                                                                                                                                                                                                      

Cynhaliwn ein Te Prynhawn blynyddol yn Hafan Deg ar ddydd Sadwrn, Medi 7fed am 3 o’r gloch. Edrychwn ymlaen at weld cyfeillion hen a newydd yn ymuno â ni.

Y Sul canlynol, sef Medi 8fed, bydd y Parchedig Ddr. Siôn Aled Owen, Wrecsam, yng ngofal ein Cyfarfod Pregethu am 6 yr hwyr. Croeso cynnes i bawb ymuno â ni.  Ar ddydd Sul, Medi 22ain byddwn yn ymuno a’r Gymanfa Ganu Unedig a gynhelir eleni yng Nghapel Bethel, Rhiw Iâl, Llanarmon yn Iâl, am 6 yr hwyr o dan arweiniad Mrs Janet Evans, Y Fflint.

Cynhelir ein gwasanaeth Diolchgarwch ar nos Sul, Hydref 13eg am 6 o’r gloch dan ofal y Parchedig Marc Morgan. Estynnwn groeso cynnes i bawb.

Edrychwn ymlaen unwaith eto at groesawu atom y Parchedig Ddr. Jennie Hurd, Cadeirydd Synod Cymru, ar nos Sul, Rhagfyr 8fed am 6 o’r gloch. Bydd y gwasanaeth yn un undebol ac estynnir croeso cynnes i bawb ymuno â ni. Prynhawn Sul, Rhagfyr 22ain am 2.30 byddwn yn cynnal ein gwasanaeth Carolau dwyieithog ac rydym yn gwahodd yn gynnes iawn pawb i ymuno â ni yn y gwasanaeth arbennig yma.

Anfonwn ein cofion cynnes iawn at bawb sy’n wael ar hyn o bryd, a dymunwn wellhad buan i chwi oll.

 

Gwasanaethau’r Sul: Medi – Rhagfyr 2019

Bydd y gwasanaethau am 6 yr hwyr, oni nodir yn wahanol :-

 

Medi                       1           Parch Eirlys Gruffydd Evans          C

Medi                       8           Parch Ddr. Sion Aled Owen – Cyfarfod Pregethu     U

Medi                     15           Parch Marc Morgan

Medi                     22           Cymanfa Ganu Undebol – Capel Rhiw Iâl, Llanarmon yn Iâl

Medi                     29           Mrs Elizabeth Jones

 

Hydref                    6           Parch Eirlys Gruffydd Evans          C

Hydref                  13           Parch Marc Morgan  –  Diolchgarwch        U

Hydref                 20           Wendy Swan

Hydref                  27           Parch Brian Evans

 

Tachwedd             3           Parch Eirlys Gruffydd Evans          C           

Tachwedd           10           Capel y Rhos        2.00yp       U

Tachwedd           17           Parch Marc Morgan

Tachwedd           24           Wendy Swan

 

Rhagfyr                   1           Trefniant Lleol

Rhagfyr                  8           Parch Jennie Hurd         C        U

Rhagfyr                 15           Capel y Rhos – Gwasanaeth Carolau     2.00yp     U

Rhagfyr                 22           Parch Eirlys Gruffydd Evans – Gwasanaeth Carolau Dwyieithog    2.30yp     U        

 

(Allwedd: C = Cymun;   U = Undebol)

 

 

Capel Ebeneser

 

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress