Capel Ebeneser

ebenezer-signMae Capel Ebeneser i’w gael ar Ffordd y Rhos yn Nhreuddyn. Cynhelir ei wasanaeth rheolaidd ar y Sul am 6yh ond ceir hysbysiadau am ddigwyddiadau arbennig. 

Rhan o Synod Cymru – Ardal Glannau Maelor

Arweinydd: Y Parch D. Marc Morgan B.Th

Gweinidog: Y Parch Eirlys Gruffydd Evans B.A, B.Th, M.Add

Ysgrifennydd: Maldwyn Roberts 01352 771260

Gwasanaethau Cymraeg Nos Sul am 6yh. Cynhelir oedfaon dwyieithog yn achlysurol. Gweler isod am fanylion oedfaon Medi – Rhagfyr 2019. Gellir gweld y manylion hyn yn Newyddion Treuddyn hefyd. Rydym yn croesawu pawb i’n gwasanaethau, felly dewch ac addolwch gyda ni. Byddwn yn falch o’ch gweld.

Capel Ebeneser
Ffordd y Rhos
Treuddyn
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint

 

Newyddion diweddaraf

Roedd ein Te Prynhawn blynyddol a gynhaliwyd yn Hafan Deg ar Fedi 7fed yn llwyddiannus iawn. Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’n cefnogi.

Cydymdeimlwn yn gywir iawn â theuluoedd Mrs Carys Huxley a Mrs Ceridwen Orton sydd wedi colli eu hewythr, Mr Alun Griffiths, Maes Llewelyn, yn ddiweddar. Hefyd, anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf â Mrs Margaret Roberts, sydd wedi colli modryb, sef Mrs Nora Edwards, Yr Wyddgrug.

Eto eleni, cynhaliwn ein gwasanaeth Carolau dwyieithog ar brynhawn Sul, Rhagfyr 22ain am 2.30. Croesawn bawb yn gynnes iawn atom i ymuno â ni yn y gwasanaeth arbennig yma. Ein gweinidog, y Parch. Eirlys Gruffydd Evans fydd yng ngofal y gwasanaeth, ac i ddilyn bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Anfonwn ein cofion cynnes iawn at bawb sy’n wael ar hyn o bryd, a dymunwn wellhad buan i chwi oll.

 

Newyddion Archifol

 

Gwasanaethau’r Sul: Tachwedd 2019 – Chwefror2020

Bydd gwasanaethau’r Sul am 6 yr hwyr, oni nodir yn wahanol :-

Tachwedd       3        Parch Eirlys Gruffydd Evans           C       

Tachwedd     10        Capel y Rhos            2.00yp          U

Tachwedd     17        Parch Marc Morgan

Tachwedd     24        Wendy Swan

 

Rhagfyr            1        Trefniant Lleol

Rhagfyr            8        Parch Jennie Hurd         C        U

Rhagfyr          15        Capel y Rhos – Gwasanaeth Carolau       2.00yp       U

Rhagfyr          22        Parch Eirlys Gruffydd Evans – Gwasanaeth Carolau Dwyieithog    2.30yp     U           

 

Ionawr            5         Parch Eirlys Gruffydd Evans    2.30yp       U     C

Ionawr            12        Capel y Rhos              2.00yp

Ionawr            19        Parch Marc Morgan

Ionawr            26        Capel y Rhos             2.00yp

 

Chwefror          2        Parch Eirlys Gruffydd Evans      C

Chwefror          9        Capel y Rhos             2.00yp

Chwefror        16        Parch Marc Morgan

Chwefror        23        Trefniant Lleol

 

(Allwedd: C = Cymun;   U = Undebol)

 

 

 

Capel Ebeneser

 

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress