Hanes Neuadd y Pentref

Hanes Cymdeithas Gymunedol Treuddyn (TCA)

Sefydlwyd TCA yn 1982 pan benderfynwyd prynu gan Gyngor Sir y Fflint, am £1000, hen gwt pren y fyddin oedd wedi bod yn neuadd ieuenctid yn Nhreuddyn ers yr 1950au hwyr.

Penodwyd ymddiriedolwyr a phwyllgor llywio:
John Alfred Gladman (Cadeirydd), Terrig Morgan (Trysorydd), Ceinwen Parry (Ysgrifennydd),
a’r aelodau Cliff Williams, Iona Smith, Harold Kendrick, Gill Pollard a Noel Parry.

Cafodd y pwyllgor yma ddechreuad gwych pan roddwyd grant o £20,000 iddynt (er mawr syndod a llawenydd iddynt). Gosodwyd cegin newydd, gwydr newydd yn y ffenestri ac addurnwyd y cyntedd. Cafwyd llawer iawn o waith gwirfoddol pan dalodd grant lotri pellach am oleuadau wal a chadeiriau newydd. Dechreuodd y neuadd gefnogi amrywiaeth mawr o weithgareddau, partïon preifat a digwyddiadau.

Gweithgareddau Diweddar TCA ers mis Mai 2008

Roedd yr hen neuadd yn dangos ei hoed, yn dechrau edrych yn ddigon hyll yn y pentref a bron byth yn cael ei defnyddio. Roedd pobl eisiau iddi gael ei dymchwel. Aeth David Petie at Carolyn Thomas oedd newydd ei hethol yn gynghorydd i awgrymu y dylid ymdrechu i achub y neuadd fel cyfleuster pwysig yn y pentref. Aeth Carolyn i weld y neuadd a gwelodd ei photensial. Trosglwyddwyd gweithredoedd yr adeilad i Ymddiriedolwyr newydd a sefydlwyd pwyllgor llywio newydd.

Treuddyn Community Hall - before restoration

Neuadd Gymunedol Treuddyn – cyn ei hadnewyddu

Treuddyn Community Hall

Neuadd Gymunedol Treuddyn

Anfonwyd ceisiadau grant at gyrff ariannu. Roedd hi’n amlwg bod y mân reolau wedi cynyddu’n sylweddol oherwydd, yn aml iawn, byddai un cais gyda’r holl dystiolaeth gefnogol yn pwyso mwy na chilogram! Mae’r ddeddfwriaeth bresennol yn gofyn am agwedd wahanol hefyd, lluniwyd cyfansoddiad newydd i gadw’r statws elusen, a mabwysiadwyd polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth a pholisi caffael. Roedd hyn oll yn creu her neu ddwy i’r pwyllgor newydd ond, yn y diwedd, cafodd pob problem ei datrys.

Yn 2009, llwyddodd y pwyllgor newydd sicrhau grantiau o £42,000 gan Gronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau i adnewyddu tu allan y neuadd, rhoi gwydr dwbl yn y ffenestri, a rhoi defnydd ynysu a gwres canolog newydd ynddi. Cafwyd £4,400 gan Gymdeithas Wirfoddol Leol Sir y Fflint ar gyfer gosod toiled newydd, £1,000 gan Gist Gymunedol Cyngor Sir y Fflint ar gyfer llenni newydd a bu Cadwyn Clwyd yn cefnogi Gŵyl gyntaf Treuddyn yn 2009.

Ym mis Tachwedd 2009, ailagorwyd y neuadd ar ei newydd wedd gyda dawns werin, cerddoriaeth fyw a Pharti Nos Galan. Erbyn hyn mae pobl o bob man yn bwcio’r neuadd ac mae pethau annisgwyl yn digwydd drwy’r amser. Roedd aelodau’r pwyllgor llywio wrth eu boddau un penwythnos ym mis Chwefror 2010 pan welsant 68 o blant bach wedi’u gwisgo fel cymeriadau Disney yn cerdded drwy’r pentref i barti penblwydd preifat! Bydd Actorion yr Wyddgrug yn ymarfer bob wythnos o fis Mawrth 2010 ac mae’r bobl leol yn mwynhau dosbarthiadau salsa a gwersi celf, ymysg gweithgareddau eraill.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress